Διαρρύθμιση Εσωτερικών Χώρων με τη χρήση Πρασίνου

Ενίσχυση του βιο-φιλικό σχεδιασμού των εσωτερικών χώρων – με στόχο τη βελτίωση τους και τη δημιουργία ενός ποιοτικά αναβαθμισμένου χώρου εργασίας.