• Αποτύπωση κτιρίου που πρόκειται να αναβαθμιστεί.
  • Παρουσίαση των απαιτούμενων ενεργειακών επεμβάσεων σύμφωνα με την ενεργειακή μελέτη.
  • Κοστολόγηση των ενεργειακών επεμβάσεων
  • Εκπόνηση Προϋπολογισμού – Τεχνική, Χρηματοοικονομική μελέτη – IRR
  • Υλοποίηση ενεργειακής αναβάθμισης – Project Management έργου
  • Έκδοση πιστοποιητικού όπου κριθεί απαραίτητο
  • Έκδοση μηνιαίων αναφορών – Monitoring